Onze Missie en Visie

Missie


Revalidatieziekenhuis RevArte biedt aan personen met recent verworven stoornissen en beperkingen, een kwaliteitsvol en wetenschappelijk onderbouwd revalidatieprogramma aan en volgt daarbij nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en invalshoeken.  De doelstelling is een zo groot mogelijke functionele zelfredzaamheid van de persoon te bereiken, zowel op sociaal als op professioneel vlak.

De afdeling voor jonge revalidanten, Herbosch-Ceurremans, maakt deel uit van het Revalidatieziekenhuis RevArte en heeft als doel het aanbieden van gespecialiseerde revalidatie voor jongvolwassenen. De afdeling wil re-integratie van deze doelgroep bereiken door optimale (inter- en transdisciplinaire revalidatie). Tijdens de revalidatie is onze blik al gericht op de toekomst.  De behandeling richt zich niet alleen op de functiestoornissen en het aanleren van specifieke vaardigheden, maar ook op het optimaal functioneren binnen het gezin, op school, op het werk, enz. Het revalidatieprogramma gaat uit van de individuele behoeften van de jonge revalidant zodat revalidatiezorg op maat kan aangeboden worden.

We kiezen voor een totaalbenadering van de jongvolwassene, d.w.z. er is aandacht voor lichamelijke, psychologische, sociale, levensbeschouwelijke en ethische aspecten.
De afdeling maakt deel uit van een zorgtraject met enerzijds samenwerkling met de acute ziekenhuizen en anderzijds samenwerking met organisaties die gespecialiseerd zijn inzake re-integratie.
 

Visie


De afdeling jonge revalidanten, Herbosch-Ceurremans, wil een uniek en toonaangevend centrum zijn met expertise en specialisatie inzake inter- en transdisciplinaire revalidatie van jongvolwassenen.  Dit met als doel een zo goed mogelijke re-integratie van deze doelgroep in de maatschappij te bekomen.

Wij bieden een revalidatieprogramma aan onder de vorm van klinische paden en transmurale zorgtrajecten die wetenschappelijk ondersteund en kwaliteitsvol zijn.
Het revalidatieprogramma is gebaseerd op een inter- en transdisciplinaire samenwerking tussen disciplines.

Binnen het revalidatieprogramma is er specifieke aandacht voor het zelfstandig functioneren op vlak van de activieteiten van het dagelijks leven (ADL).

De ondersteuning van de jonge revalidant in het verwerken van een traumatische gebeurtenis is belangrijk.  De jongvolwassene wordt immers plots, van de ene dag op de andere, losgerukt uit zijn dagelijkse omgeving en geconfronteerd met afhankelijkheid, een opname in het ziekenhuis, ...  Er wordt eveneens begeleiding en zorg gegeven aan zijn belangrijke naasten, in het bijzonder ouders, partner, broers en zussen, kinderen, ...

Ook sociale begeleiding in het administratief kluwen van verzekering, justitie en sociaal-fiscale voordelen is belangrijk.  Voor specifiek juridisch advies werken we samen met een onafhankelijke jurist.

Het revalidatieprogramma heeft als doel te streven naar een zo goed mogelijke reïntegratie in de maatschappij d.w.z. dat wij hen terug de mogelijkheid willen bieden om hen zo optimaal mogelijk terug te laten participeren aan het dagelijks sociale leven. Dit met aandacht voor de volgende 5 domeinen:

  • Zelfredzaamheid
  • Mobiliteit
  • Wonen
  • Dagbesteding/vrije tijd (hobby's)
  • Werk
  • Onderwijs


Op gebied van onderwijs en hertewerkstelling doen we beroep op externe specialisten.  Inzake onderwijs werken we samen met de ziekenhuisschool, School na Ziekenhuis, Bednet.
RevArte is sinds kort erkend als nieuwe vestigingsplaats voor de ziekenhuisschool.    
Inzake hertewerkstelling werken we samen met VDAB en in het bijzonder de diensten GTB (gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding van personen met een arbeidsbeperking) en GOB (gespecialiseerde opleidingscentra). samen met deze externe partners bouwen we samenwerkingsverbanden uit.